UNIVERSITET ※N?N? TEREZA§ N? SHKUP N?NSHKROI MEMORANDUM BASHK?PUNIMI ME KOMPANIN? ※VEZ? SHARRI§

Shkup, 17 qershor 2021 每 Universiteti ※N?n? Tereza§ n? Shkup dhe kompania prestigjioze n? Republik?n e Maqedonis? s? Veriut, ※Vez? Sharri§ m? dat? 16.06.2021 n?nshkruan memorandum bashk?punimi, duke marr? n? konsiderat? nevojat e tregut t? pun?s dhe studimet shkencore ky memorandum ka p?r q?llim sigurimin e analizave t? nevojshme shkencore, shfryt?zimin e kushteve, materialeve, hap?sirave teknike-profesionale dhe planeve p?r avansim profesional n? kuad?r t? l?mis? s? p?rpunimit t? ushqimit. 

Ky bashk?punim do t? realizohet p?rmes shk?mbimit t? p?rvojave dhe njohurive shkencore dhe profesionale, p?rgatitjes s? programeve t? p?rbashk?ta p?r aft?simin dhe avansimin shkencoro 每 profesional t? kuadrove inxhinieriko-teknike, p?rgatitjes s? projekteve t? p?rbashk?ta, analizave dhe vler?simeve n? fush?n e p?rpunimit t? ushqimit, mb?shtetje n? realizimin e konferencave profesionale, seminareve dhe tryezave t? rrumbullakta.?