T? nderuar student?,

 

P?r ?do komunikim dhe kontakt me administrat?n e Universitetit, sekretar?t e Fakultetit, si dhe me Nj?sin? p?r ??shtje studentore dhe mobilitet, mund t*i kontaktoni n?p?rmjet e-mail adresave n? vijim:

 

ADMINISTRATA E UNIVERSITETIT

secretarygeneral@unt.edu.mk

FAKULTETI I ND?RTIMTARIS? DHE ARKITEKTUR?S

nehar.aliu@unt.edu.mk 每 sekretar i fakultetit

blerta.grubi@unt.edu.mk 每 referente e fakultetit

sara.arif@unt.edu.mk 每 referente e fakultetit

FAKULTETI I SHKENCAVE T? INFORMATIK?S

raim.jashari@unt.edu.mk 每 sekretar i fakultetit

hazra.sulejmani@unt.edu.mk 每 referente e fakultetit

sara.abazi@unt.edu.mk 每 referente e fakultetit dhe zyra p?r arsim

FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE

raim.jashari@unt.edu.mk 每 sekretar i Fakultetit t? Shkencave Informatike (z?vend?sim i sekretarit t? Fakultetit t? Shkencave Teknike)

ajsun.bela@unt.edu.mk? – referente e fakultetit

xhejlan.shkreta@unt.edu.mk 每 referente e fakultetit

FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNOLOGJIKE

drita.kalisi@unt.edu.mk 每 sekretar i fakultetit

solidar.sulejmani@unt.edu.mk 每 referent i fakultetit

FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE

mukades.hajdari@unt.edu.mk 每 sekretar i fakultetit

blerta.dauti@unt.edu.mk 每 referent i fakultetit

arlinda.selimi@unt.edu.mk 每 referent i fakultetit

?do v?rtetim i p?rgatitur nga ana e referent?ve, pas k?rkes?s tuaj me e-mail, i njejti do t? d?rgohet n? form? t? skanuar n? e-mail adres?n tuaj me t? cil?n keni komunikuar.

 

N?se jeni nga qytete jasht? Shkupit dhe v?rtetimi ju nevojitet n? origjinal, Ju lutem n? e-mail sh?nojeni edhe adres?n e sakt? t? banimit (adresa, numri dhe qyteti) me q?llim q? t? njejt?n t? mund t? ua dor?zojm? n?p?rmjet post?s.

Student?t q? jan? banor? t? Shkupit, n? koordinim me referent?t p?rkat?s, n?p?rmjet e-mailit do t? mirren vesh p?r koh?n dhe m?nyr?n e marrjes s? v?rtetimeve.

N? ?do komunikim, var?sisht nga pyetja q? e keni, luteni t? p?rdorni vet?m e-mailin e fakultetit p?rkat?s (t? sekretarit dhe t? referentit).

Faleminderit p?r mir?kuptimin dhe bashk?punimim.

Me respekt,

Sekretari i p?rgjitsh?m

Mr. Bujar Kajolli