[rev_slider_vc alias=”page_slider”]

Universiteti “N?n? Tereza” p?rb?het prej 5 nj?sive administrative:

Zhvillimi i informatik?s p?r ?do dit? shkakton ndryshime n? m?nyr?n e jet?s s? njer?zve n? shoq?rin? moderne – informatike. Kjo rritje dinamike dhe ky zhvillim kaq i shpejt? i informatik?s n? jet?n dhe pun?n e p?rditshme t? njer?zve, e b?n t? domosdosh?m krijimin e kuadrit me cil?si t? larta nga sfera e shkencave t? informatik?s, t? aft? q? tí»u p?rgjigjet sfidave t? profesionit t? vet. M? shum?.

Student?t e diplomuar n? programet e Fakultetiti t? Shkencave Teknologjike?p?rgatiten dhe kualifikohen p?r pun? n? l?min e zhvillimit dhe k?rkimit p?r detyrat e sistemit p?r kualitet t? p?rpunimit t? ushqimit, p?rgatitjes teknologjike t? prodhimtaris?, dhe detyrat profesionale n? pjes?n m? t? madhe t? prodhimit t? ushqimit dhe prodhimit t? l?nd?ve t? para. M? shum?.

Objektivi yn? kryesor ?sht? t? p?rgatisim nj? gjenerat? t? aft? matematicient?sh, fizikant?sh, inxhinjer?sh, navigator?sh, kimist?sh etj, n? m?nyr? q? t? shfryt?zojn? burimet dhe kapacitetet e vendit ne p?rputhje t? plot? me strategjin? dhe perspektiv?n e zhvillimit. M? shum?.

Departamenti i Nd?rtimtaris? dhe Arkitetktures p?rmban tre?programe studimore, qe kan? p?r q?llim t? zhvillojn? nj? kurrikulum n? p?rputhje t? plot? me standardet Evropiane dhe Kart?n e Bolonj?s, p?r t? edukuar dhe m?suar arkitekt?t dhe projektuesit e ardhsh?m si profesionist? novator?, krijues, q? t? mund t? ndajn? dhe t? aplikojn? njohurit? nd?rmjet tyre dhe me disiplina t? tjera, si dhe t? jen? t? hapur ndaj mund?sive t? reja t? bashk?punimit n? procesin e m?simit dhe t? praktik?s profesionale. M? shum?.

Fakulteti i Shkencave sociale p?rgatit udh?heq?s t? ardhsh?m kryesisht p?r institucionet qeveritare dhe p?r organizatat jo-qeveritare. Programet studimore b?jn? nj? lidhje midis teoris? dhe praktik?s, si nj? nga kushtet m? t? r?nd?sishme p?r p?rvet?simin e shkatht?sive dhe njohurive t? nevojshme p?r karrier? t? suksesshme. T? diplomuarit do t? jen? n? gjendje t? kontribuojn? n? krijimin, zbatimin, zhvillimin dhe vler?simin e politikave publike, p?r t? mir?n e shoq?ris?. M? shum?.