More info
Studime deridiplomike
  1. Arkitektur? dhe Dizajn
  2. Nd?rtimtari – Konstruktiv.
  3. Gjeodezi dhe Gjeoinformatik?
Studime pasdiplomike
  1. Arkitektur? dhe Dizajn
  2. Nd?rtimtari – Konstruktiv

 


Sekretar i?Fakultetit t? Nd?rtimtaris? dhe Arkitektur?s
Nehar Aliu
nehar.aliu@unt.edu.mk


 

<!–

Programet Studimore

P?r inforamta shtes?, klikoni k?tu.

Studime deridiplomike

Programi Studimor Arkitektur? dhe Dizajn
Cikli 1
P?rshkrim i programit studimor

Q?llimi kryesor i ciklit t? par? t? programit studimor t? Arkitektur? dhe Dizajn ?sht? aft?simi i student?ve n? p?rmbushjen e p?rgjegj?sive ndaj detyrave t? projektimit arkitektural, arkitektur?s s? brendshme dhe planifikimit urban.

P?rvet?simi i metodave dhe procedurave t? hulumtimit si dhe zhvillimi i mendimit kritik;? Zhvillimi i shkatht?sive komunikuese me theks n? komunikimin vizuel dhe? aft?sis? p?rp?rdorimin praktik t? njohurive;

Zhvillimi i shkatht?sive bashk?punuese dhe pun?s n? ekip, si dhe? zhvillimi i etik?s profesionale.

Kredi ECTS 180
Titulli q? fitohet pas diplomimit Inxhinier i Arkitektur?s dhe Dizajnit
Lista e l?nd?ve Semestri 1 L?nd? t? detyrueshme
Matematika

Fizika Arkitektonike

Projektimi arkitektonik 1

Nj? ˇ°l?nd? zgjedhoreˇ± nga lista e m?poshtme
?CAD

Shprehje Figurative

Semestri 2: L?nd? t? detyrueshme
Konstruksione arkitektonike 1

Gjeometri p?rshkruese me perspektiv?

Projektimi arkitektonik 2

Sport dhe zbavitje

Nj? ˇ°l?nd? zgjedhoreˇ± nga lista e m?poshtme
Studio Arkitektonike 1

Grafik? Inxhinierike

Nj? ˇ°l?nd? universitareˇ± nga grupi GU1
Semestri 3: L?nd? t? detyrueshme
Konstruksione arkitektonike 2

Historia e arkitektur?s, artit dhe urbanizmit 1

Projektimi arkitektonik 3

Dy ˇ°l?nd? zgjedhoreˇ± nga lista e m?poshtme
Studio Arkitektonike 2

Planifikim Urbanistik

Konsturksione nga druri

Arkitektura e brendshme 1

Semestri 4: L?nd? t? detyrueshme
Konstruksione arkitektonike 3

Historia e arkitektur?s, artit dhe urbanizmit 2

Projektimi arkitektonik 4

Dy ˇ°l?nd? zgjedhoreˇ± nga lista e m?poshtme
Studio Arkitektonike 3

Studio Urbanistike

Planifikimi dhe zhvillimi hap?sinor

Arkitektura e brendshme 2

?

?

?

?

Semestri 5: L?nd? t? detyrueshme
Konstruksione arkitektonike 4

Historia e arkitektur?s, artit dhe urbanizmit 3

Projektimi arkitektonik 5

Nj? ˇ°l?nd? zgjedhoreˇ± nga lista e m?poshtme
Studio Arkitektonike 4

Konstruksione nga betoni i armuar

Nj? ˇ°l?nd? universitareˇ± nga grupi GU1
Semestri 6: L?nd? t? detyrueshme
Projektimi arkitektonik 6

M?sim praktik

Punim Diplome

Nj? ˇ°l?nd? zgjedhoreˇ± nga lista e m?poshtme
Studio Arkitektonike 5

Konstruksione metalike

Grupi GU1 Gjuh? Angleze 1

Gjuh? Maqedone 1

Gjuh? Shqipe 1

Gjuh? Angleze 2

Gjuh? Maqedone 2

Gjuh? Shqipe 2

Globalizimi dhe komunikimi nd?rkulturor

Informatika

Etika

Komunikimi me administrat?n publike

Studime pasdiplomike

Programi Studimor Arkitektur? dhe Dizajn
Cikli 2
P?rshkrim i programit studimor Profili i arsimimit n? k?t? program ?sht? Master i Shkencave? n? Arkitektur? ¨C arkitekt i p?rgjithsh?m. Ky profil interdisciplinar p?rmbledh m? vete shkencat teknike, shkencat sociale, teknologjin? dhe artet kreative, dhe rezulton n? krijimin e ekspertiz?s p?r menaxhim dhe projektim t? hap?sir?s ose nd?rtes?s. Zhvillimi i aft?sive p?r analiz?, sintez?, gjetje t? zgjidhjeve dhe vler?sim t? pasojave. Zhvillimi i aft?sive p?r veprim t? pavarur n? pun?n profesionale p?r kualifikimin.
Kredi ECTS 120
Titulli q? fitohet pas diplomimit Magjist?r i Arkitektur?s dhe Dizajnit
Lista e l?nd?ve Semestri 1 L?nd? t? detyrueshme
Instalimet n? Arkitektur?

Form?simi Urbanistik 1

Pun?tori Arkitektonike

Nj? ˇ°l?nd? zgjedhoreˇ± nga lista e m?poshtme
Lidhjet konstruktive n? enterier

Teoria e form?s dhe ngjyr?s

Semestri 2: L?nd? t? detyrueshme
Legjislacioni nd?rtimor dhe urbanistik

Form?simi Urbanistik 2

Ekonomia dhe menaxhimi finansiar i objekteve nd?rtimore

Nj? ˇ°l?nd? zgjedhoreˇ± nga lista e m?poshtme
Interpretimi 3D i hap?sir?s

Rregullimi i sip?rfaqeve publike urbane

Semestri 3: L?nd? t? detyrueshme
Menaxhimi dhe organizimi i punimeve nd?rtimore

Prezentimi multimedial i projekteve

Dizajni i objekteve publike

Dy ˇ°l?nd? zgjedhoreˇ± nga lista e m?poshtme
Projektimi i sip?rfaqeve t? gjelb?rta

Uji dhe sistemi i ujitjeve

Arkitektura e parqeve

Materiale t? reja

Semestri 4: L?nd? t? detyrueshme
Punimi i Magjistratur?s
Nj? ˇ°l?nd? zgjedhoreˇ± nga lista e m?poshtme
Ergonomija dhe projektimi ergonomik

Esttika n? Arkitektur?

Nj? ˇ°l?nd? universitareˇ± nga grupi GU2
Grupi GU2 Prikologjia kriminale

Shoq?ria civile

E drejta e pron?sis? intelektuale

Etika dhe kominikimi profesional

Menaxhimi i burimeve njer?zore

Sociologjia politike

Arkitektura e kompjutor?ve

Civilizimi perendimor

Menaxhimi strategjik

Civilizimi turk

Studime deridiplomike

Programi Studimor Nd?rtimtari / Konstruktiv
Cikli 1
P?rshkrim i programit studimor Inxhinier?t e Nd?rtimtaris? analizojn?, projektojn?, nd?rtojn? dhe mir?mbajn? gjitha llojet e ndryshme t? konstruksioneve inxhinierike t? cilat na rrethojn? kudo, si nd?rtesat, rrug?t, rrjeti hekurudhor, objekte hidroteknike dhe hidroenergjetike, tunele, ura, etj.

N? vitin e par? t? studimeve t? nivelit bachelor, studimet jan? t? p?rqendruara n? l?nd?t themelore si Matematik?, Fizik?, Shkenca kompjuterike, dhe gjuh? t? huaj teknike, t? cilat jan? parakushte p?r thellim t? m?tejm? n? l?nd?t profesionale. N? vitin e dyt? dhe t? tret? t? studimeve bachelor, studimet p?rqendrohen n? l?nd?t profesionale q? jan? ngusht? t? lidhura me inxhinierin? nd?rtimore, si p.sh.: mekanika e dherave, l?ngjeve dhe shk?mbinjve, teoria e konstruksioneve, analiza dhe dizajni I konstruksioneve nga betoni, druri, ?eliku, etj. S? fundmi, n? semestrin e gjasht? t? studimeve bachelor, student?t obligohen t? zhvillojn? nj? detyr? projektuese shkollore apo punim shkencor e cila ka p?r q?llim t? vler?soj? njohurit? e fituara t? tyre gjat? studimeve 6 semest?rshe t? bachelor-it.

Grada ˇ°Bachelor i nd?rtimtaris? / konstruksioneˇ± paraqet nj? mir?njohje akademike (dhe JO diplom? profesionale). Diplom?s s? Bachelor-it i bashk?ngjitet edhe nj? dokument plot?sues, e cila n? m?nyr? m? t? holl?sishme p?rshkruan arritjen m?simore t? studentit n? kontekstin e njohurive t? fituara, shkatht?sive dhe kompetencave, n? p?rputhje me korniz?n vendore dhe Evropiane t? kualifikimeve.

Diploma e grad?s ˇ°Bachelorˇ± s? bashku me dokumentin plot?sues, i hapin rrug? Bachelor?ve t? diplomuar t? vazhdojn? rrug?timin e tyre t? shkollimit n? ciklin e dyt? apo Master t? shkollimit si n? Fakultetin ton? ashtu edhe n? universitete tjera, me q?llim t? fitimit t? grad?s inxhinierike ˇ°Master i nd?rtimtaris?ˇ±.

Kredi ECTS 180
Titulli q? fitohet pas diplomimit Bachelor i nd?rtimtaris? / konstruksione
Lista e l?nd?ve Semestri 1 L?nd? t? detyrueshme
Matematika 1

Statika

Gjeologji e inxhinieris?

Konstruksione Nd?rtimore

Nj? ˇ°l?nd? zgjedhoreˇ± nga lista e m?poshtme
Gjeometria P?rshkruese

Grafika inxhinierike

Nj? ˇ°l?nd? universitareˇ± nga grupi GU1
Semestri 2: L?nd? t? detyrueshme
Rezistenca e materialeve

Mekanika e fluideve

Gjeodezia

Kinematika dhe Dinamika

Nj? ˇ°l?nd? zgjedhoreˇ± nga lista e m?poshtme
Matematika 2

Metodat statistikore dhe Teoria e gjasave

Bazat e metodave numerike

Nj? ˇ°l?nd? universitareˇ± nga grupi GU1
Semestri 3: L?nd? t? detyrueshme
Materiale nd?rtimore

Hidroteknika komunale

Mekanika e dherave

Teknologjia e betonit

Teoria e konstruksioneve 1

Nj? ˇ°l?nd? zgjedhoreˇ± nga lista e m?poshtme
Programim

CAD Program

Nd?rtimtaria dhe mjedisi

Bazat e menaxhimit t? pun?ve nd?rtimore

Informatik?

Gjuh? e Huaj

Nj? ˇ°l?nd? universitareˇ± nga grupi GU1
Semestri 4: L?nd? t? detyrueshme
Hekurudhat

Bazat e konstruksioneve metalike

Rrug?t

Konstruksionet nga betoni i armuar

Konstruksione hidroteknike

Teoria e konstruksioneve 2

Semestri 5: L?nd? t? detyrueshme
Konstruksione infrastrukturore

Fondamente

Organizimi dhe mekanizimi

Nj? ˇ°l?nd? zgjedhoreˇ± nga lista e m?poshtme
Gjeometria P?rshkruese

Grafika inxhinierike

Nj? ˇ°l?nd? zgjedhoreˇ± nga lista e m?poshtme
Matematika 2

Metodat statistikore dhe Teoria e gjasave

Bazat e metodave numerike

Nj? ˇ°l?nd? universitareˇ± nga grupi GU1
Semestri 6: L?nd? t? detyrueshme
Or? praktike

Punim diplome

Nj? ˇ°l?nd? zgjedhoreˇ± nga lista e m?poshtme
Programim

CAD Program

Nd?rtimtaria dhe mjedisi

Bazat e menaxhimit t? pun?ve nd?rtimore

Informatik?

Gjuh? e Huaj

Tre ˇ°l?nd? zgjedhoreˇ± nga lista e m?poshtme
Betoni i paranderur

Urat nga betoni i armuar

Konstruksione metalike t? nd?rtesave

Konstruksione druri

Konstruksione nga murret me tulla

Konstruksione nga alumini

Bazat e inxhinieris? sizmike

Fizika Nd?rtimore

Regulloret e pun?ve nd?rtimore

Q?ndrueshm?ria e konstruksioneve t? betonit

Konstruksione speciale nga betoni i armuar

Grupi GU1 Gjuh? Angleze 1

Gjuh? Maqedone 1

Gjuh? Shqipe 1

Gjuh? Angleze 2

Gjuh? Maqedone 2

Gjuh? Shqipe 2

Globalizimi dhe komunikimi nd?rkulturor

Informatika

Etika

Komunikimi me administrat?n publike

Studime pasdiplomike

Programi Studimor Nd?rtimtari / Konstruktiv
Cikli 2
P?rshkrim i programit studimor Programi yn? i Master-it zgjat dy vite shkollore, respektivisht 4 semestra. T? drejt? regjistrimi n? k?t? cik?l kan? vet?m student?t me grad?n ˇ°Bachelor t? Nd?rtimtaris?ˇ±.? Gjithashtu, p?r vijim t? studimeve Master n? Fakultetin ton? ?sht? e domosdoshme njohja e gjuh?s Angleze.

Student?t q? do t? fitojn? grad?n inxhinierike ˇ°Master i Nd?rtimtaris? / konstruksioneˇ± do t? jen? t? kualifikuar t? realizojn? n? m?nyr? t? pavarur aktiviteteve t? ndryshme inxhinierike nga fusha e Nd?rtimtaris?, si:

–????????? projektimin, analiz?n, dizajnin dhe dokumentimin e projekteve t? ndryshme nd?rtimore t? kategoris? s? dyt? dhe t? tret?, n? p?rputhje me standardet lokale dhe Evropiane p?r stabilitet dhe siguri t? objekteve inxhinierike.

–????????? mbik?qyrjen dhe menaxhimin e pun?ve nd?rtimore n? punishte n? p?rputhje me standardet lokale dhe Evropiane t? siguris? s? pun?ve nd?rtimore n? punishte.

–????????? Menaxhimin e fazave t? ndryshme projektuese t? konstruksioneve nd?rtimore

–????????? Bashk?punim efektiv dhe efikas me grupe profesionist?sh n? zyre apo punishte

Kredi ECTS 120
Titulli q? fitohet pas diplomimit Magjist?r i nd?rtimtaris?, drejtimi konstruktiv
Lista e l?nd?ve Semestri 1 L?nd? t? detyrueshme
Analiza e elementeve vijore sipas teoris? s? elasticitetit dhe gjendjes kufitare

Teoria e sistemeve sip?rfaq?sore

Dinamika e konstruksioneve

Dy ˇ°l?nd? zgjedhoreˇ± nga lista e m?poshtme
Matematik? 2*

Konstruksione metaliket? nd?rtesave*

Metodat statistikore dhe Teoria e gjasave

Metodat numerike

Programim

Metoda e elementeve t? fundme

Optimizimi i dizajnit t? konstruksioneve

*. Kjo l?nd? ?sht? e detyrueshme n?se nuk ?sht? dh?n? n? ciklin 1

Nj? ˇ°l?nd? universitareˇ± nga grupi GU2
Semestri 2: L?nd? t? detyrueshme
Metoda e elementeve t? fundme

Konstruksione t? paranderura

Kat?r ˇ°l?nd? zgjedhoreˇ± nga lista e m?poshtme
Betoni i paranderur*

Konstruksione druri*

Urat nga betoni i armuar

Konstruksione speciale nga betoni i armuar

Q?ndrueshm?ria e konstruksioneve nga betoni

Konstruksione nga muret me tulla

Bazat e projektimit sizmik

Shqyrtimi i konstruksioneve

*. Kjo l?nd? ?sht? e detyrueshme n?se nuk ?sht? dh?n? n? ciklin 1

Nj? ˇ°l?nd? universitareˇ± nga grupi GU2
Semestri 3: L?nd? t? detyrueshme
Konstruksione nga betoni i armuar
Nj? ˇ°l?nd? zgjedhoreˇ± nga lista e m?poshtme
Urat nga betoni i armuar

Konstruksione speciale nga betoni i armuar

Q?ndrueshm?ria e konstruksioneve nga betoni

Konstruksione nga muret me tulla

Bazat e projektimit sizmik

Shqyrtimi i konstruksioneve

Tre ˇ°l?nd? zgjedhoreˇ± nga lista e m?poshtme
Efikasiteti energjetik i objekteve

Materiale kompozite

Rezistenca e konstruksioneve nga zjarri

Projektimi sizmik i konstruksioneve inxhinierike

Analiza jolineare

Modelimi inxhinierik

Konstruksione nga druri i lameluar

P?rforcimi/sanimi i konstruksioneve nga betoni

Urat metalike

Konstruksione hapsinore metalike

Konstruksione speciale metalike

Reagimi i nd?rtesave nga t?rmetet

Reagimi jolinear i sistemeve konstruktive t? nd?rtesave nga t?rmetet

Nj? ˇ°l?nd? universitareˇ± nga grupi GU2
Semestri 4: L?nd? t? detyrueshme
Or? praktike

Punimi i Magjistratur?s

Grupi GU2 Gjuh? Angleze 1

Gjuh? Maqedone 1

Gjuh? Shqipe 1

Gjuh? Angleze 2

Gjuh? Maqedone 2

Gjuh? Shqipe 2

Globalizimi dhe komunikimi nd?rkulturor

Informatika

Etika

Komunikimi me administrat?n publike

Studime deridiplomike

Programi Studimor Gjeodezi dhe Gjeoinformatik?
Cikli I (i par?)
P?rshkrim i programit studimor Programi studimor gjeodezi dhe gjeoinformatik? ka p?r q?llim p?rgaditjen e inxhinierve p?r p?rdorimin e metodologjis? dhe teknologjis? bashk?kohore n? funksion t? kolektimit t? t? dh?nave gjeohap?sinore, performimin e analizave hap?sinore dhe menaxhimin me gjeoinformacionet.

Koncpeti i zgjeruar i gjeodezis? me gjeoinformatik? i jep inxhinier?ve t? rinj? mund?si p?r modelim 2D, 2.5D, 3D dhe 4D t? hap?sir?s, p?rdorimin e avancuar t? imazheve aerofotogrametrike dhe satelitore, zhvillim dhe standardizim t? infrastruktur?s s? t? dh?nave hap?sinore, krijim dhe menaxhim me ueb gjeoportale, nd?rtimin e sistemeve t? navigaconit, e deri n? p?rpilimin e hartave me tematik? t? ndryshme dhe menaxhim me t? dh?nat kadastrale p?r pasurit? e paluajtshme dhe objektet infrastrukturore.

N? funksion t? deg?ve tjera inxhinierike, t? diplomuarve u mund?sohet aft?sim p?r planifikim, projektim, realizim, mbik?qyrje dhe monitorim i t? gjitha punimeve gjat? projektimit, nd?rtimit dhe shfryt?zimit t? objekteve inxhinerike, si dhe vrotjimin e l?vizjeve tektonike dhe gjeodinamike t? kores s? tok?s.

Kredi ECTS 180
Titulli q? fitohet pas diplomimit Inxhinier i gjeodezis? dhe gjeinformatik?s
? ?????? Semestri 1:
Lista e l?nd?ve Matematik? 1

Bazat e t? dh?nave

CAD

Gjuh? angleze

Bazat e gjeodezis? dhe instrumente gjeodezike

Informatik?

?????? Semestri 2:
Matematik? 2

Gjeoinformatik? 1

Gjuh? angleze p?r inxhinier?

Matje dhe rilevim gjeodezik

Programim

Fizik?

Topografi

L?nd? nga lista e l?nd?ve t? lira zgjedhore

Semestri 3:
Teoria e gabimeve

Gjuh? angleze p?r gjeodet? 1

Rrjete gjeodezike

Kadast?r 1

Hartografi e p?rgjithshme

Gjeoinformatik? 2

Ekologji

L?nd? nga lista e l?nd?ve t? lira zgjedhore

Semestri 4:
Hartografi matematike

Gjuh? angleze p?r gjeodet? 2

Gjeodezi satelitore

Kadast?r 2

Praktik? terreni 1

Gjeodezi matematike

Kompensime gjeodezike

Matje hidrografike

L?nd? nga lista e l?nd?ve t? lira zgjedhore

Semestri 5:
Gjeodezi inxhinierike 1

Planifikim dhe rregullim hap?sinor

Fotogrametri

Gjeodezi fizike

Legjislacion dhe dispozita ligjore

Menaxhim i pun?ve gjeodezike

Gjeofizik?

L?nd? nga lista e l?nd?ve t? lira zgjedhore

Semestri 6:
Gjeodezi inxhinierike 2

Ndijimi i larg?t

Vler?sim i pasurive t? paluajtshme

Menaxhim me pasuri t? paluajtshme

Legjislacion gjeodezik

Shkrim akademik

Praktik? terreni 2

Punim diplome

architect

Departamenti i Nd?rtimtaris? dhe Arkitetktures p?rmban tre?programe studimore, qe kan? p?r q?llim t? zhvillojn? nj? kurrikulum n? p?rputhje t? plot? me standardet Evropiane dhe Kart?n e Bolonj?s, p?r t? edukuar dhe m?suar arkitekt?t dhe projektuesit e ardhsh?m si profesionist? novator?, krijues, q? t? mund t? ndajn? dhe t? aplikojn? njohurit? nd?rmjet tyre dhe me disiplina t? tjera, si dhe t? jen? t? hapur ndaj mund?sive t? reja t? bashk?punimit n? procesin e m?simit dhe t? praktik?s profesionale.

–!>