Studime deridiplomike
  1. Dogana, shpedicion dhe sigurime
  2. Ekonomia e aplikuar (zbatuar) dhe sip?rmarr?sia
  3. Inxhinieri e komunikacionit dhe transportit
  4. Inxhineri makinerike dhe menaxhment
  5. Inxhinieria p§×r mbrojtje t§× ambientit t§× pun§×s dhe jetes§×s
  6. §®§Ökatronik?
  7. Menaxhment Industrial
  8. Sistemet elektroenergjetike
Studime pasdiplomike
  1. Inxhinieri e komunikacionit dhe transportit
  2. Inxhinieri ekonomike dhe menaxhment

Sekretar i Fakulteti i Shkencave Teknike
Alma Mustafai
alma.mustafai@unt.edu.mk