Studime deridiplomike
  1. Politik§× dhe Pun§× Sociale
  2. Studime Ballkanike dhe Euroaziatike
  3. Studime Europiane
  4. Media dhe Komunikimi Nd?rkulturor
  5. Administrata Publike dhe Menaxhimi i Resurseve Humane
  6. Sport dhe Shkenca Sportive

 

Studime pasdiplomike
  1. Politik§× dhe Pun§× Sociale
  2. Studime Europiane dhe mardh?nie nd?rkomb?tare
  3. Media dhe Komunikimi Nd?rkulturor
  4. Sport dhe Shkenca Sportive

 

Propozim temat per punim diplome dhe propozim mentoret