QENDRA P?R SIP?RMARRJE, ARSIMIM DHE TRANSFER T? TEKNOLOGJIVE SHPKNJP Shkup

, ? ܧ?