SQARIME mbi p?rdorimin e procedur?s p?r On-line paraqitje t? provimeve n? UNT

*Afati i paraqitjes s? provimeve fillon t? 13.01.2021 dhe mbarone m? 18.01.2021

T? nderuar student?,
P?r t? paraqitur provimet online duhet te ndjekni k?to hapa:
  • Emaili zyrtar i UNT-s? ?sht? i patjet?rsuesh?m p?r tu qasur n? t? gjitha sistemet softuerike t? UNT-s?
  • ?do student duhet t? jet? i lloguar n? emailin zyrtar t? UNT-s? (at? q? p?rdorni p?r google classroom) N?se nuk e keni, n? konsultim me refernetin tuaj do t? duhet ta hapni sa m? shpejt
  • Pastaj t? hapni linkun me Formularin e dh?n? m? posht? ku do t? b?ni paraqitjen e provimeve
  • Para se te plot?sohet Formulari online p?r provimet q? d?shiron ti paraqes? – ?do student duhet t? bej? pages?n e provimeve me nj? flet?pages? dhe fotografin? e flet?pages?s duhet ta upload-on ne Formularin online (fletpagesa duhet t? ket? vler?n e provimeve t? paraqitura p.sh.: 5 provime nga 100 denar? = 500 denar?)
  • Hyrja n? provim do tu mund?sohet?vet?m p?r provimet?q? ?sht? b?r? pagesa
  • ?do Fakultet ka Formularin e vet dhe ju duhet t? zgjidhni at? t? Fakultetit tuaj dhe t? plot?soni ?do fush? n? t? dhe n? fund t? upload-oni edhe flet?pages?n, nd?rsa origjinalin e flet?pages?s duhet ta merni me vete n? provim. Hyrja n? provim do ti lejohet vet?m atyre qe do ken? flet?pages?n me vete.
  • ?do problem me emailin zyrtar ?sht? me r?nd?si ta zgjedhni sa m? shpejt? dhe t? paraqiteni t? referenti i Fakultetit tuaj

 

Kontakt Informata p?r Referent?t /?妞抉扶找忘抗找 我扶扳抉把技忘扯我我 戒忘 妓快扳快把快扶找我找快
?do pyetje dhe problem q? keni me paraqitjet e provimeve drejtohuni Referentit t? Fakultetit tuaj n? kontakt detajet m? posht? /?妊快抗抉快 扭把忘扮忘?快 我 扭把抉忌抖快技 抗抉? 忍抉 我技忘找快 抉抗抉抖批 扭把我?忘志批志忘?快 扶忘 我扼扭我找我找快 抉忌把忘找快找快 扼快 扶忘 把快扳快把快扶找抉找 扶忘 扼抉抉忱志快找扶我抉找 扳忘抗批抖找快找 志抉 抗抉扶找忘抗找 忱快找忘抖我找快 扭抉忱抉抖批:??
Sqarime per plot?simin e flet?pages?s p?r paraqitjen e provimeve
Universiteti ※N?n? Tereza§ – Shkup
? N? ,,banka e marr?sit§ (忌忘扶抗忘 扶忘 扭把我技忘折) 每 Banka Popullore e Republik?s s? Maqedonis?,
? N? ,,llogaria§ (扼技快找抗忘) 每 100000000063095,
? N? ,,shuma§ (我戒扶抉扼) 每 shuma e mjeteve financiare q? duhet t? paguhen,
? N? ,,llogaria e shfryt?zuesit buxhetor- subjekti shfryt?zues§ (扼技快找抗忘 扶忘 忌批?快找扼抗我 抗抉把我扼扶我抗 每 快忱我扶抗忘 抗抉把我扼扶我抗※ 每 1600162677 788 15;
Shifra (妤把我抒抉忱扶忘 扮我扳把忘) 723012, programi (扭把抉忍把忘技忘) 45.

Shembull i fletpages?s


Ju lutemi Zbritni Fleteparaqitjen (prej linkut ) (MS Word) dhe plotesoni p?r ?do l?nd? vec e vec nga 1 Flet?paraqitje duhet.
(Dokumentin ne MS Word te fleteparaqitjes qe e dorezoni duhet ta emertoni me emrin e lendes) Ndryshoni pjes?t me t? kuqe vet?m dhe pastaj upload-oni te butoni (Add File) te formulari.

圾快 技抉抖我技快 扭把快戒快技快找快 ?忘 妤把我?忘志忘找忘 (扶忘 抖我扶抗抉找) (MS Word), 妝忘 扼快抗抉? 扭把快忱技快找 找把快忌忘 扭抉扼快忌快扶 扳抉把技批抖忘把 忱忘 扭抉扭抉抖扶批志忘找快. 坏抉抗批技快扶找抉找 圾抉把忱 抉忱 扭把我?忘志忘找忘 找把快忌忘 忱忘 忍抉 我技快扶批志忘找快 扼抉 我技快找抉 扶忘 扭把快忱技快找抉找 抗抉? 忍抉 扭把我?忘志批志忘找快. 妤抉扭抉抖扶快找快 忍我 扭抉抖我?忘找忘 志抉 扯把志快扶抉 我 扭抉扼抖快 戒忘抗忘折快找快 忍抉 抗忘? 抗抉扭折快找抉 (Add File) 志抉 扳抉把技批抖忘把抉找.

https://drive.google.com/file/d/1ea_kph4jZIEt4KAftKRrZzPqVzXOAENt/view?usp=sharing


Liqnet p?r paraqitje t? provimeve p?r secilin fakultet

 

Fakulteti i Shkencave t? INFORMATIK?S / 孜忘抗批抖找快找 戒忘 妒妖孜妍妓妙均妥妒完妞妒 妖均孝妞妒
Semestri Dim?ror / 妝我技扼抗我 妊快技快扼找忘把?https://forms.gle/6RWHNf8HSKV5J83p7
Semestri Veror / 妣快找快扶 妊快技快扼找忘把?https://forms.gle/buwg9STKrSNU7Apc7
Fakulteti i Shkencave TEKNOLOGJIKE / 孜忘抗批抖找快找 戒忘?妥圻孚妖妍妣妍宋妞妒 妖均孝妞妒
Semestri Dim?ror / 妝我技扼抗我 妊快技快扼找忘把?https://forms.gle/bGauQsCt73A4rsH89
Semestri Veror / 妣快找快扶 妊快技快扼找忘把??https://forms.gle/xkeMKVmmx5C4LKxZA
Fakulteti i Shkencave SOCIALE/ 孜忘抗批抖找快找 戒忘? 妊妍孛妒均妣妖妒 妖均孝妞妒
Semestri Dim?ror / 妝我技扼抗我 妊快技快扼找忘把?https://forms.gle/jE9g1rdL7eJJWfzC6
Semestri Veror / 妣快找快扶 妊快技快扼找忘把?https://forms.gle/EFCRwHLMpCKh8GQc9
Fakulteti i Shkencave TEKNIKE / 孜忘抗批抖找快找 戒忘? 妥圻孚妖妒完妞妒 妖均孝妞妒
Semestri Dim?ror / 妝我技扼抗我 妊快技快扼找忘把?https://forms.gle/84Zh2jN5VHB5DE579
Semestri Veror / 妣快找快扶 妊快技快扼找忘把?https://forms.gle/2fsqH2y3FWyMifsr7
Fakulteti i Nd?rtimtaris? dhe Arkitektur?s ?/ 孜忘抗批抖找快找 戒忘? 坐把忘忱快忪扶我扮找志抉 我 均把抒我找快抗找批把忘
Semestri Dim?ror / 妝我技扼抗我 妊快技快扼找忘把?https://forms.gle/K8EQqTnbvarjqmCL6
Semestri Veror / 妣快找快扶 妊快技快扼找忘把?https://forms.gle/3UywDBxscGra3udC7