Fakulteti i Shkencave t? INFORMATIK?S / ѧܧݧ֧ ٧
Programim i Aplikuar
Informatik-Programim
Informatik – Mesimdhenie

Fakulteti i Shkencave TEKNOLOGJIKE / ѧܧݧ֧ ٧?
Tekstil Dizajn dhe Modelim
Nanoteknologji
Teknlogji Ushqimore

Fakulteti i Shkencave SOCIALE/ ѧܧݧ֧ ٧?
Sport dhe Shkenca Sportive
Media dhe Komunikimi Nd?rkulturor
Studime Europiane
Administrata Publike dhe Menaxhimi i Resurseve Humane
Politik dhe Pun Sociale
Studime Ballkanike dhe Euroaziatike

Fakulteti i Shkencave TEKNIKE / ѧܧݧ֧ ٧?
Dogan, Shpedicion dhe Siguri
Ekonimi e Aplikuar dhe? Nd?rmarr?si
Mekatronik?
Menaxhment Industrial
Inxhineri Mekanike dhe Menaxhment
Sistemet Elektroenergjitike
Inxhineria p?r mbrojtjen e ambientit, mjedisit dhe pun?s
Inxhineria e Transportit dhe Komunikacionit

Fakulteti i Nd?rtimtaris? dhe Arkitektur?s ?/ ѧܧݧ֧ ٧? ѧէ֧اߧڧӧ ڧ֧ܧ
Arkitektur? dhe Dizajn
Gjeodezi dhe gjeoinformatik?
Nd?rtimtari konstruktive