Universiteti ˇ°N?n? Terezaˇ± n? Shkup, ?sht? themeluar nga ana e Parlamentit i cili solli edhe Ligjin p?r themelimin e Universiteti ˇ°N?n? Terezaˇ± n? Shkup (ˇ°Gazeta zyrtare e Republik?s s? Maqedonis?ˇ± nr. 226 e dat?s 25 dhjetor 2015).

N? kuad?r t? Universiteti ˇ°N?n? Terezaˇ± n? Shkup do t? funksionojn? pes? (5) fakultete, edhe at?: Fakulteti i nd?rtimtaris? dhe arkitektur?s (me programet studimore: Arkitektur? dhe dizajn, Nd?rtimtari, Gjeodezi dhe gjeo-informatik?), Fakulteti i shkencave t? Informatik?s (me programet studimore: Informatik? dhe Informatik? n? gjuh?n angleze), Fakulteti i shkencave Teknike (me programet studimore: Sistemet elektro-energjetike, Inxhinieri makinerie dhe menaxhment, Inxhinieri e komunikacionit dhe transportit, Inxhinieri ekonomike, Mekatronik?), Fakulteti i shkencave Teknologjike (me programet studimore: Inxhinieri e materialeve dhe nano-teknologjive, Teknologjia ushqimore) dhe Fakulteti i Shkencave Sociale (me programet studimore: Politika sociale dhe puna sociale, Studime evropiane).

Ky universitet do t? jet? nj? mjedis i promovimit t? vlerave t? mir?fillta arsimore e shkencore, si nj? qend?r q? prodhon kuadro q? do e ?ojn? shoq?rin? dhe kombin p?rpara. Universiteti do t? funksionoj? konform standardeve m? t? larta nd?rkomb?tare, duke sjell? cil?si dhe student? t? p?rgatitur q? tˇŻi b?jn? ball? ekonomis? s? tregut dhe globalizimit shoq?ror.