Studime Deridiplomike


Fakulteti i Nd?rtimtaris? dhe Arkitektur?s

Arkitektur? dhe Dizajn
Nd?rtimtari ¨C Konstruktiv
Gjeodezi dhe Gjeoinformatik?


Fakulteti i Shkencave t? Informatik?s

Informatik?(Shqip ose Anglisht)
Informatik? M?simdh?nie
Progrmaimi i Aplikuar(3 vjecar)


Fakulteti i Shkencave Teknike

Dogana, shpedicion dhe sigurime
Ekonomia e aplikuar (zbatuar) dhe sip?rmarr?sia
Inxhinieri e komunikacionit dhe transportit
Inxhineri makinerike dhe menaxhment
Inxhinieria p§×r mbrojtje t§× ambientit t§× pun§×s dhe jetes§×s
§®§Ökatronik?
Menaxhment Industrial
Sistemet elektroenergjetike


Fakulteti i Shkencave Sociale

Politik§× dhe Pun§× Sociale
?Politik§× dhe Pun§× Sociale
?Gerantologji
Studime Ballkanike dhe Euroaziatike
Studime Europiane
Media dhe Komunikimi Nd?rkulturor
?Komunikim
?Gazetari
Administrata Publike dhe Menaxhimi i Resurseve Humane
Sport dhe Shkenca Sportive


Fakulteti i Shkencave Teknologjike

Inxhinjeria e materialeve me Nanoteknologji
Teknologji Ushqimore
Agroinxhineria
Tekstil Dizajni dhe Modelim