Studime Pasdimplomike


Fakulteti i Nd?rtimtaris? dhe Arkitektur?s

Arkitektur? dhe Dizajn
Nd?rtimtari ¨C Konstruktiv


Fakulteti i Shkencave t? Informatik?s

Informatik?
Informatik?-M?simdh?nie
Inxhinieri Softuerike e Aplikuar


Fakulteti i Shkencave Teknike

Inxhinieri e komunikacionit dhe transportit
?Inxhinieri e komunikacionit dhe transportit (1 vje?ar)
?Inxhinieri e komunikacionit dhe transportit (2 vje?ar)
Inxhinieri ekonomike dhe menaxhment


Fakulteti i Shkencave Sociale

Politik§× dhe Pun§× Sociale
Studime Europiane dhe mardh?nie nd?rkomb?tare
Media dhe Komunikimi Nd?rkulturor
Sport dhe Shkenca Sportive


Fakulteti i Shkencave Teknologjike

Teknologji Ushqimore